OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.westmxshop.cz (prodávající), jehož provozovatelem je Michal Jiran - WESTMXSHOP . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Informace, obchodní podmínky, sortiment i ceny platí pouze pro internetový obchod. Při nákupu v kamenném obchodu může být odlišný jak sortiment tak ceny.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Vyplněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy a smlouva (její platnost) vzniká ve chvíli převzetí a zaplacení objednaného zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je úplné vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 3. Místem doručení zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením.
 5. Vyplněním registrace nebo objednávky internetového obchodu www.westmxshop.cz kupující dává prodávajícímu tímto souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho objednávkách.

III. Dodací lhůty, přepravné a platby

 1. Zboží je expedováno do 3 pracovních dnů po přijetí objednávky. V případě, že zboží není dostupné, bude zákazník o této skutečnosti neprodleně informován.
 2. Cena dopravy pitbike je do 100km od distribučního centra ZDARMA, pří větších vzdálenostech se cena dopravy určuje individuálně dle místa dodání.

IV. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřizovány v souladu s právním řádem platným v ČR.
 2. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v www.westmxshop.cz, čehož důkazem je daňový doklad - faktura a u motocyklů pravidelným servisováním po 6Mh v servisu www.westmxshop.cz.
 3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákona (zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů), činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

 1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud tak učiní, zašle zboží zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání). Po přijetí vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí nazpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy: za poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (např. obstarání zboží neuvedeného v nabídce internetového obchodu, atd.)

 2. Kupující je povinen objednávku převzít. V případě nepřevzetí zásilky, stornování již odeslané objednávky nebo v případě nedoručitelnosti objednávky z důvodu chybně uvedené dodací adresy je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody za účelně vynaložené náklady s realizací objednávky, zejména náklady spojené s odesláním objednávky (poštovné, dopravné, balné apod.) . Opětovné zaslání objednávky je možné pouze při platbě předem na účet prodávajícího s přiúčtováním ceny poštovného. V případě stornování objednávky po expedici či při nepřevzetí objednávky kupující souhlasí s uhrazením smluvní pokuty ve výši 250 Kč.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • výrazným způsobem se změnila cena u dodavatele zboží
  • uvedená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při zpracování dat apod.)
  • zboží není dostupné a není možné jej dodat
 2. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

 3. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.
 4. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku zrušit.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí v podobě uvedené na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad souhlasí veškerými ustanoveními obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží a přepravného uvedeného v odst.III/4,5.internetových stránek www.westmxshop.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2010
Změny v obchodních podmínkách vyhrazeny.

 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace
nového zákazníka jsou společností WESTMXSHOP považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.
Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se podílejí na vyřízení a zpracování objednávky zákazníka.

 
Tyto obchodní pomníky platili do 15.5.2015.
doprava zdarma
WEST MX SHOP
774 252 613
doprava - west mx shopplatba - west mx shop
pohoda

  

WESTMX GROUP s.r.o.

               Klicperova 126, Hořice 50801,  info@westmxshop.cz       (0.05s)TOPlist
Obchodni podmínky2 - WESTMXSHOP

(C)Karel Pochop  2010-2020